Stažuotės Europos Parlamente (Briuselis)

Parlamentas suteikia progą atlikti kelių tipų stažuotes Parlamento sekretoriate ir kartu sudaro galimybes profesiniam tobulėjimui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

Stažuotės universitetų absolventams (vadinamosios R. Šumano stažuotės)

Stažuotės universitetų absolventams skirtos papildyti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Europos Sąjungos, ypač Europos Parlamento, veikla.

Šios stažuotės būna:

  • bendrosios pakraipos – jas gali atlikti visi kriterijus atitinkantys kandidatai;
  • žurnalistikos pakraipos. Kandidatai turi įrodyti savo profesinę patirtį, pvz., turi būti paskelbę publikaciją ar būti Europos Sąjungos valstybės narės žurnalistų sąjungos nariu arba turėti Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Sąjungos narystės siekiančių valstybių pripažįstamą žurnalisto kvalifikaciją;
  • „Sacharovo premijos“ pakraipos. Šios programos tikslas – pagilinti žinias apie Europos Parlamento veiklą ginant žmogaus teises ir įtvirtinant tarptautines normas šioje srityje. Ji skirta kandidatams, kurie itin domisi žmogaus teisių klausimais.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos stažuotės teikiantys asmenys privalo:

  • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusios valstybės piliečiais, nepažeidžiant Vidaus taisyklių 5 straipsnio 2 dalies nuostatų;
  • iki stažuotės pradžios dienos būti sulaukę 18 metų amžiaus;
  • labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų;
  • nebūti atlikę iš ES biudžeto finansuojamos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš ES biudžeto.

Šių stažuočių trukmė – penki mėnesiai, ji negali būti pratęsta.

 

Stažuočių pradžios datos ir paraiškų priėmimo terminai:

  • Paraiškų pateikimo laikotarpis: rugpjūčio 15 d.–spalio 15 d. (vidurnaktis)

Stažuotės laikotarpis: kovo 1 d.–liepos 31 d.

  • Paraiškų pateikimo laikotarpis: kovo 15 d.–gegužės 15 d. (vidurnaktis)

Stažuotės laikotarpis: spalio 1 d.–vasario 28 / 29 d.


Šviežiausios naujienos