Apie procesą universitetų darbuotojams

Kas gali pasinaudoti Patirties partnerių (angl. Partners 4 Value) iniciatyvos teikiamomis tarptautinių stažuočių universitetų personalui galimybėmis?

 

Pasinaudoti Patirties partnerių iniciatyvos teikiamomis galimybėmis gali Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto dėstytojai ir kiti šių universitetų darbuotojai (toliau – universitetų darbuotojai).

Stažuotės vietos paieškos būdai

 Yra du pagrindiniai vietos tarptautinei stažuotei neakademinėse įstaigose ar organizacijose paieškos būdai:

–       Įstaigą ar organizaciją galima pasirinkti iš iniciatyvos Patirties partneriai partnerių siūlomų dėstytojų ir neakademinio personalo stažuočių galimybių. Informaciją t.y. Konsorciumo partnerių, su kuriais galima tartis dėl stažuočių galimybių jų organizacijose, sąrašą talpina ir reguliariai atnaujina Patirties parterių iniciatyvos koordinatoriai (žr. skiltį „Tarptautinių stažuočių universiteto dėstytojams ir neakademiniam personalui galimybės“);

–       Priimančią įstaigą ar organizaciją galima susirasti patiems.

 

Dokumentų pateikimas

Jei tarptautinės stažuotės vieta yra pasirinkta iš iniciatyvos Patirties partneriai partnerių sąrašo, universiteto darbuotojai savo dokumentus (CV ir užpildytą Universiteto darbuotojo stažuotės prašymą konkrečiai stažuotės vietai) teikia iniciatyvos Patirties partneriai koordinatoriams.

Įvertinus stažuotės tikslų, darbo programos, siekiamų rezultatų ir pasirinktos organizacijos atitikimą iškeltiems tikslams įgyvendinti, universiteto darbuotojo dokumentus priimančiai įstaigai ar organizacijai teikia iniciatyvos Patirties partneriai koordinatoriai.

Galutinį sprendimą dėl stažuotės priima priimančioji pusė.

Jei universiteto, dalyvaujančio Konsorciume, darbuotojas norėtų išvykti į stažuotę, tačiau neranda priimančios organizacijos, gali užpildyti Universiteto darbuotojo stažuotės prašymą, kuriame turi būti nurodomas pageidaujamos priimančios organizacijos profilis bei stažuotės tikslai, o forma atsiunčiama Patirties partnerių koordinatoriams.

Jei tarptautinės stažuotės vietą universiteto darbuotojas susirado pats, savo dokumentus universiteto nustatyta tvarka teikia atitinkamo universiteto personalo vizitų koordinatoriui.

Priimančios organizacijos galutinis sprendimas dėl kandido stažuotei

Galutinį sprendimą suderinus visus praktinius aspektus (atvykimo laiką, trukmę, darbo programą) dėl universiteto darbuotojo stažuotės konkrečioje įstaigoje ar organizacijoje užsienyje priima priimančioji pusė.

 

Stažuotės ir dotacijos sutartys

 Universiteto darbuotojų komandiruotės dokumentus ruošia stažuotei siunčiantys universitetai. Išvykimo dokumentus galima pradėti ruošti tuomet, kai yra gautas galutinis iniciatyvos Patirties partneriai koordinatorių patvirtinimas universiteto darbuotojo stažuotei konkrečioje įstaigoje ar organizacijoje.

Tarptautinės stažuotės trukmė

Tarptautinės stažuotės trukmė bei pradžios ir pabaigos laikas kiekvienu atveju yra derinamas individualiai tarp universiteto darbuotojo ir priimančios pusės. Finansuojama tarptautinės stažuotės trukmė (įskaitant ir kelionę) 2014-2015 m. yra 5 darbo dienos. Kai kuriais atvejais (pvz., yra sudėtingas susisiekimas ir / ar ilgesnė kelionė) stažuotės trukmė gali būti pratęsta viena papildoma diena, tačiau iš 6 dienų, kurios tokiu atveju gali būti skirtos stažuotei, 5 turi būti darbo dienos.

 

Neakademinės įstaigos

 Neakademinio pobūdžio įstaigos, į kurias gali vykti universitetų darbuotojai yra: įmonės, valstybinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, tarpvyriausybinės ar tarptautinės organizacijos ir pan.

Stažuočių vietoms keliami reikalavimai

 Pačių darbuotojų susirastoms stažuočių vietoms (įstaigoms ar organizacijoms) yra keliami šie reikalavimai:

–       įstaigos ar organizacijos nėra universitetai;

–       yra gerai žinomos savo veiklos srityje;

–       gali pasiūlyti pridėtinę vertę suteikiančią stažuotę.

Finansavimas

 Vykstant į tarptautinę stažuotę pagal iniciatyvos Patirties partneriai programą, yra mokama ERASMUS+ išmoka (angl. Lump sum) stažuotės užsienyje išlaidoms padengti. Išmokos dydį yra patvirtinusi Europos Komisija. Jis priklauso nuo užsienio šalies, į kurią vykstama, pragyvenimo lygio. Pagal tai užsienio valstybės yra suskirstytos į keturias grupes.

ERASMUS+ išmokų dydžiai vykstant į tarptautinę universiteto darbuotojų stažuotę 2014–2015 m.
Šalių grupės Išmokos dydis Šalys
I 136 EUR/d. Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė
II 119 EUR/d. Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandijaa, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija
III 102 EUR/d. Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija
IV 85 EUR/d. Estija, Kroatija, Lietuva ir Slovėnija
Ši suma yra skiriama dėstytojo apgyvendinimo ir maitinimosi išlaidoms padengti.

Kelionės išlaidos taip pat yra dengiamos skiriant vienkartinę ERASMUS+ išmoką (angl. Lump sum). Išmokos dydžiai priklauso nuo kelionės atstumo. Juos taip pat yra patvirtinusi Europos Komisija. Kelionės išlaidos dengiamos sekančiai:

Kelionės atstumas Išmokos dydis asmeniui personalo mobilumo programos dalyviui
tarp 100 ir 499 km 180 EUR
500 – 1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
8000 km ir daugiau 1100 EUR

„Kelionės atstumas“ – tai atstumas tarp miesto, iš kurio išvykstama ir stažuotės vietos. Nurodytas išmokos dydis turi padengti ir vietos transporto išlaidas.

Dalį ERASMUS+ stipendijos lėšų skiria Europos Komisija, kita dalis yra Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšos.

 

 Šalys, į kurias galima vykti 

Universiteto personalas į tarptautinę stažuotę gali vykti į sekančias šalis:

ES šalys narės Vokietija, Prancūzija, Italija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė, Danija, Airija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Švedija, Austrija, Suomija, Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Lietuva, Latvija, Slovėnija, Kipras, Estija, Malta, Rumunija ir Bulgarija
Europos Ekonominės erdvės (EEA) šalys Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas


Šviežiausios naujienos